ifj. Korom Dezső

JUNIOR (23)
Mr Power SE
Haramosan
Hamarosan
Haramosan